Учебна програма

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат основните полупроводникови елементи, техните еквивалентни схеми, областите им на приложение, способите за осигуряване на нормален режим на работа и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Учебно съдържание

Хорариум

Вид занятия Семестър Хорариум, ч.
Лекции III 45
Лабораторни упражнения III 30
Самоподготовка III 75
Форма на контрол изпит III  
Всичко III 150

Учебни ресурси

Основна литература

Допълнителна литература

  • Вълков, С., И.Ямаков, Р.Дойчинова, М.Христов, Т.Василева. Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми. С., Техника, 1992.
  • Христов, М., Т. Василева. Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми. С., Техника, 1988
  • Шишков, А.И. Полупроводникова техника, ч.I Полупроводникови прибори, С.,Техника, 1997.

Интернет ресурси

  • http://www.microchip.com
  • http://www.rohm.com
  • https://www.analog.com
  • http://www.ti.com
  • http://www.st.com
  • http://www.umc.com

Оценяване

Крайната оценка се формира по точкова система като сума от точките, събрани през семестъра и по време на заключителния изпитен тест. Тестът през семестъра носи максимално 24 точки, а заключителният тест - максимално 36 точки. Максимално възможният сбор от точки е 60. При резултати, превишаващи 80 % от максималния брой точки се получава отлична оценка, а при резултати по-ниски от 40 % от максималния – слаба оценка.

Скала на оценяване

Точки (N) Оценка
от 49 до 60 Отличен (6)
от 41 до 48 Много добър (5)
от 31 до 40 Добър (4)
от 18 до 30 Среден (3)
от 0 до 18 Слаб (2)

Updated: